نظارت یکی از ارکان بسیار مهم پرداخت تسهیلات در بانکداری بدون ربا می باشد طرح‌های ایجادی، توسعه و تکمیل از جمله عوامل بسیار موثر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌باشد و چنانچه نظارت برمصرف اینگونه طرح‌ها به نحو بهینه صورت نگیرد هدف غایی محقق نگردیده و بهداشت اعتباری رعایت نخواهد شد. بدیهی است دفعات نظارت برمصرف تسهیلات بستگی به حجم، مدت و آماده بودن ماشین آلات و تجهیزات مورد مصرف خواهد داشت.