ارزیابی اموال
اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
برآورد اعتبار ضامن
نظارت بر مصرف تسهیلات
قبل
بعدی

اخبار

خدمات

تعیین اهلیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ضمانت اشخاص ثالث

تعیین ارزش اموال منقول و غیر منقول

کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی بانک­ها و مؤسسات اعتباری

ارائه خدمات مدیریت و مشاوره در زمینه‌های مختلف مورد نیاز سازمان­ها و نهادها

0