مدیران اجرایی

 

 

ابوالفضل جعفری

مدیر عامل

سید علی رضوانی

مدیر اعتبارسنجی

بابک محمدی

مدیر ارزیابی اموال

علیرضا تکلو بیغش

مدیر مالی و پشتیبانی

صاحب صفری

رئیس اداره اعتبارسنجی تهران

ایمان رمضان‌پور

رئیس اداره اعتبارسنجی استان‌ها