با توجه به دستور رئیس وقت قوه قضاییه، شرط اعمال قانون برای ضامنینی که تعهدات خویش را ایفا نکرده‌اند توانی مالی است، لذا تطبیق داشتن توانایی مالی ضامنین باتعهدات ایجادی، شبکه بانکی کشور الزامی است و برای تحقق این موضوع ملزم به اعتبارسنجی ضامنین گردیده‌اند گفتنی است این شرکت دراین راستا خدماتی خوبی تاکنون ارائه نموده است.