اعتبارسنجی مشتریان یکی دیگر از موارد اساسی پرداخت تسهیلات به ویژه تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی موجود به منظور افزایش سطح تولید و تثبیت اشتغال موجود و اشتغال‌زایی خواهد داشت از این جهت که پرداخت تسهیلات سرمایه در‌‎گردش به بنگاه‌های اقتصادی مختلف دارای سقف معینی است لذا اعمال دقت‌های بایسته در بررسی و پیشنهاد با استفاده از مجرب‌ترین کادر کارشناسان شبکه بانکی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.