اعضای هیئت‌ مدیره و مدیرعامل

 

 

محمدعلی دهقانی

کارشناسی ارشد بانکداری

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل جعفری

دکترای مدیریت مالی

نایب رئیس هیئت مدیره

عمران کیغانی نوبری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

عضو هیئت مدیره