یکی از عوامل مهم کنترل ریسک پرداخت تسهیلات می باشد و نقش بی بدیلی در سود و زیان شعبه پرداخت کننده تسهیلات به واسطه ذخیره گیری مطالبات به قیمت روز ارزش اموال، خواهد داشت این شرکت با بکارگیری کارشناسان و ارزیابان زبده اقدام به ارزیابی اموال می‌نماید در نتیجه ارزیابی صحیح و به روز، سهل البیع بودن، و ارزنده بودن آن از مواردی است که ارزیاب باید توجه ویژه به آن معمول دارد.یکی از عوامل مهم کنترل ریسک پرداخت تسهیلات می باشد و نقش بی بدیلی در سود و زیان شعبه پرداخت کننده تسهیلات به واسطه ذخیره گیری مطالبات به قیمت روز ارزش اموال، خواهد داشت این شرکت با بکارگیری کارشناسان و ارزیابان زبده اقدام به ارزیابی اموال می‌نماید در نتیجه ارزیابی صحیح و به روز، سهل البیع بودن، و ارزنده بودن آن از مواردی است که ارزیاب باید توجه ویژه به آن معمول دارد.