اعضای هیئت مدیره

محمدعلی دهقانی

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل جعفری

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حق‌دادی

عضو هیئت مدیره