اعضای هیئت مدیره

محمدعلی دهقانی

کارشناسی ارشد بانکداری

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل جعفری

دکترای مدیریت مالی

نایب رئیس هیئت مدیره

عمران کیغانی نوبری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

عضو هیئت مدیره