مدیران اجرایی

آقای جعفری

ابوالفضل جعفری

مدیر عامل

سید علی رضوانی

مدیر اعتبارسنجی

آقای محمدی

بابک محمدی

مدیر ارزیابی اموال

آقای تکلو

علیرضا تکلو بیغش

مدیر مالی و پشتیبانی

صاحب صفری

رئیس اداره اعتبارسنجی تهران

ایمان رمضان‌پور

رئیس اداره اعتبارسنجی استان‌ها