ارزیابی ماشین آلات

ارزیابی ماشین آلات از دوجنبه برای شبکه بانکی دارای اهمیت است نخست، برای توثیق آن برای پرداخت تسهیلات یا ارزیابی هزینه های انجام شده مشتری در   طرح ها، وسپس بمنظور ارزیابی پرداخت تسهیلات به ماشین آلات مستعمل و دست دوم می باشد.