ارزیابی املاک

اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید، اجاره و فروش نیاز به ارزیابی منصفانه اموال مورد نظر می باشند و بانک ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند مضاف به اینکه طبق دستور بانک مرکزی درخصوص بستن حسابهای پایان سال و محاسبه ذخیره مطالبات دقیق، بانک ها ملزم هستند وثایق تسهیلات غیر جاری مشتریان را طبق نرخ روز ارزیابی نمایند.