لطفا صبر کنید

کارشناسان شرکت راه اقتصاد نوین

# نام و نام خانوادگی عنوان شغلی
1 امير رضا پورزند کارشناس ارزیابی
2 ياسر کشاورز معتمدي کارشناس ارزیابی
3 فرناز انصاري کارشناس ارزیابی
4 ياشار اتابکي کارشناس ارزیابی
5 حامد آلي کارشناس اعتبارسنجی
6 محمد فرخ زاد کارشناس اعتبارسنجی
7 رضا کرجاليان چايجاني کارشناس اعتبارسنجی
8 سولماز اسکندرنيا کارشناس اعتبارسنجی
9 محمد حسن نصرآبادي کارشناس اعتبارسنجی
10 مريم متولي کارشناس اعتبارسنجی
11 مريم کيواني راد کارشناس اعتبارسنجی
12 مرتضي کلهر کارشناس اعتبارسنجی
13 نسرين صالحي کارشناس اعتبارسنجی
14 عاطفه شاه آبادي فراهاني کارشناس اعتبارسنجی
15 الهام سليمي کارشناس اعتبارسنجی
16 هاشم رستگاري مبين کارشناس اعتبارسنجی
17 مجيد رحيمي کارشناس اعتبارسنجی
18 زينب خدابنده لو کارشناس اعتبارسنجی
19 حسن حسين پور کارشناس اعتبارسنجی
20 حسام جمشيدي کارشناس اعتبارسنجی
21 حميد جعفريان جلودار کارشناس اعتبارسنجی
22 علي اکبر جعفري زاده مالميري کارشناس اعتبارسنجی
23 ابراهيم جعفري کارشناس اعتبارسنجی
24 حجت تقي زاده نيق کارشناس اعتبارسنجی
25 ترگل تباري کارشناس اعتبارسنجی
26 رها پوراحمدي حقيقي کارشناس اعتبارسنجی
27 جواد پاکدين کارشناس اعتبارسنجی
28 محسن بيرامي کارشناس اعتبارسنجی
29 جابر بهرامي کارشناس اعتبارسنجی
30 الهام براتي کارشناس اعتبارسنجی
31 حمیدرضا حیدری کارشناس اعتبارسنجی