لطفا صبر کنید

کارمندان شرکت راه اقتصاد نوین

# نام و نام خانوادگی عنوان شغلی
1 فاریا نجارزاده مسئول دفتر مدیرعامل
2 آناهیتا یزدانی نیا معاون مدیریت مالی در حوزه مالی و اداری
3 ایمان تهرانی کارشناس و مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 راضیه نورمحمدی کارشناس امور مالی
5 لیلا خداشناس کارشناس امور مالی
6 سید مصطفی وهابی کارشناس امور مالی
7 مرضیه تیموری کارمند اداری
8 سمیرا شادی زرنق کارمند اداری
9 فرشته براتی کارمند اداری
10 عاطفه نورعلی تبار کارمند اداری
11 رحیم فاخته کارمند اداری
12 ابولفضل سلیمانیه نائینی کارمند اداری
13 جعفر شکرپور کارمند خدمات و پشتیبانی
14 اصغر کشاورز باحقیقت کارمند خدمات و پشتیبانی
15 محمد آقارسولی کارمند خدمات و پشتیبانی